Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2019

0237 7581 500
Reposted fromthetemple thetemple viainsanedreamer insanedreamer
0356 5ae8
Reposted fromfelicka felicka viainsanedreamer insanedreamer
3439 0a40 500
Reposted fromtfu tfu viabooze booze

September 25 2019

9781 7429 500
Reposted frommiststueck miststueck vialittlemouse littlemouse

September 11 2019

L’esprit de l’escalier

5419 d020 500
Reposted fromknwk knwk viainsanedreamer insanedreamer
0061 d9f6

September 10 2019

Reposted fromshakeme shakeme viazupabiskupa zupabiskupa

August 26 2019

Nie mogę Ci opisać co bym z nią zrobił. Nie mogę jej sobie tak wyobrażać. W moich snach jest dla mnie wszystkim, gdy tylko zamknę oczy, w tym kosmosie jest tylko ona. Jest dla mnie wszystkim, zatem wszystko bez niej, całe moje życie, staje się niczym. A Ty? A Ty, widzisz, jesteś niedoskonały. Ty mojemu życiu dodajesz tylko smaku, w żaden sposób go jednak nie definiujesz. Jak ketchup na frytkach. Bez frytek... no nie będę ketchupu żarł.

August 19 2019

1941 63f8
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer

August 14 2019

4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
0471 5dcb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer

August 11 2019

3571 bd1c
Reposted fromwstawaj wstawaj viainsanedreamer insanedreamer
3257 3322 500
Wrocław
Reposted fromborsuk borsuk viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl