Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

1089 ed58
Reposted fromGIFer GIFer viajanealicejones janealicejones

July 31 2017

8962 3329
Reposted frombirke birke viakatt katt
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro vianotorious-rookie notorious-rookie

July 23 2017

2923 ea00
Reposted fromGIFer GIFer viajanealicejones janealicejones

July 22 2017

5568 b4db 500
0244 6cce 500
Reposted fromkimik kimik viajanealicejones janealicejones
9628 1b81
0265 b415 500
Reposted fromkimik kimik viajanealicejones janealicejones
2428 0505 500

1000drawings:

Daydreamer  by Gunseli S.    

6576 5782 500

July 15 2017

1905 77a5 500
Reposted fromdjahnee djahnee viajanealicejones janealicejones
4278 74c9 500
Reposted fromJamalus Jamalus viajanealicejones janealicejones
3718 25b7 500
Reposted fromtfu tfu viamarcinmarcin marcinmarcin

July 14 2017

Nie ma piękniej wyczekanego utworu niż ten. Nie ma!

July 02 2017

On przez wieki jest za rokiem rok
codziennie orał zeschniętej ziemi proch
aby zmienić ton szarzyzny
Anioł Ojczyzny

W drodze ku przyszłości wydłuża krok
i w widnokręgi kolejne wbija wzrok
zna ułudę tej krzywizny
Anioł Ojczyzny

Anioł Ojczyzny
zmęczony stary anioł
swoją szarością jest trochę zawstydzony
a jednak nadal oddałby za nią
świata eony 

June 30 2017

4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaedhell edhell
3914 e6db 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamoai moai
Rób wszystko tak jakby było wszystkim pamiętając że jest niczym
Reposted byyouranafilaksja youranafilaksja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl